Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Van Groesen Project & Organisatie (oktober 2016)

Van Groesen Project & Organisatie, hieronder te noemen ‘Van Groesen’, heeft de volgende leveringsvoorwaarden

 1. Geldigheid van deze voorwaarden
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door Van Groesen aangegaan.
  • De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
  • Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Voorwaarden van de opdrachtgever zijn, voor zover in strijd met de voorwaarden van Van Groesen, niet van toepassing, tenzij deze door Van Groesen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
 2. Aanbiedingen
  • Elke aanbieding van Van Groesen is vrijblijvend en gebaseerd op gegevens, bescheiden e.d., verstrekt door of vanwege de opdrachtgever, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
  • Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, geldt voor alle aanbiedingen dat zij schriftelijk worden uitgebracht en geldig zijn gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de aanbieding een andere termijn is vermeld.
  • Van een opdracht is sprake wanneer de aanbieding binnen de voor haar geldende termijn is terugontvangen en is ondertekend door zowel opdrachtgever als Van Groesen.
 3. Overeenkomsten
  • Onder een overeenkomst van opdracht worden tevens begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop. Die zijn bindend indien deze schriftelijk tot stand zijn gekomen.
  • Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van het contract door Van Groesen en de opdrachtgever, of op de dag van ontvangst door Van Groesen van de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Van Groesen.
  • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met niet-gemandateerde functionarissen van Van Groesen binden Van Groesen niet.
  • Het contract of de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging geeft de inhoud van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en volledig weer.
  • De overeenkomst verplicht Van Groesen tot niet meer dan zich als goed adviseur naar beste weten in te spannen.
 4. Prijzen en betalingen
  • De ter zake van de voor de door Van Groesen verrichte diensten te betalen vergoedingen staan vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging.
  • In beginsel wordt het honorarium bepaald op grond van de aan de opdracht bestede arbeid. Kosten worden afzonderlijk doorberekend.
  • Betalingen dienen te geschieden zonder verrekening en opschorting, binnen veertien dagen na factuurdatum.
  • Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 2 % boven het promessedisconto op jaarbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder o.a. begrepen buitenrechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever, welke buitengerechtelijke kosten vijftien (15) procent bedragen van het verschuldigde bedrag.
  • Eventuele reclames tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Auteursrecht
  • Het auteursrecht op documentatie, project- en adviesresultaten, voorstellen, rapporten, software e.d. door Van Groesen aan opdrachtgever geleverd of in het kader van de overeenkomst ontwikkeld, berust uitsluitend bij Van Groesen of diens licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  • Het is opdrachtgever verboden bovengenoemde zaken te kopiëren (tenzij anders is overeengekomen en door Van Groesen is bevestigd), aan derden ter beschikking te stellen, enige aanduiding omtrent auteursrechten uit de programmatuur of materialen te verwijderen of wijzigen.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Van Groesen totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, aan Van Groesen zijn voldaan.
 7. Geheimhoudingsplicht
  Van Groesen zal alle informatie geheimhouden die zij in het kader van de opdracht ontvangt van opdrachtgever en zal slechts met instemming van de opdrachtgever anderen in de advisering betrekken of informatie aan derden doorgeven.
 8. Medewerking opdrachtgever
  Opdrachtgever verschaft Van Groesen steeds tijdig alle noodzakelijke en nuttige gegevens of inlichtingen.
 9. Overmacht
  • Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Van Groesen, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, gelden als overmacht. Overmacht, blijvend of tijdelijk, bevrijdt Van Groesen van haar verplichting tot nakoming.
  • Indien Van Groesen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar plichten kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds door haar gepresteerde c.q. te presteren deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht c.q. contract.
 10. (Voortijdige) beëindiging opdracht
  • De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij.
  • Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Van Groesen nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Van Groesen voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding opeisbaar.
  • Indien Van Groesen met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet maar in het door Van Groesen periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, dan geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij ontbreken van zodanige periode voor een jaar.
 11. Annulering
  • Afspraken en contracten kunnen door opdrachtgever slechts schriftelijk worden geannuleerd.
  • In geval van annulering van een onderzoek- of adviesopdracht zal de tijd die reeds werd vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht in de eerste vier weken na de annuleringsdatum door Van Groesen in rekening worden gebracht.
  • In geval van annulering van een overeengekomen training/workshop voor groepen wordt als volgt gehandeld:
  – Bij annulering van een opdracht meer dan 1 week voor het begin van de training/workshop voor groepen wordt 75% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht;
  – Bij annulering van een opdracht minder dan 1 week voor het begin van de training/workshop voor groepen wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht;
  – Bij opschorting van een training/workshop voor groepen worden gemaakte kosten in rekening gebracht;
  – Opschorting van een training/workshop voor groepen kan eenmalig en met een nieuwe datum binnen 6 maanden, plaatsvinden.
  • In geval van annulering bij individuele onderzoeken wordt als volgt gehandeld:
  – Bij annulering van de afspraak op een termijn van meer dan 2 weken voor de onderzoeksdatum worden geen kosten in rekening gebracht;
  – Bij annulering van de afspraak tussen twee weken en één week voor de onderzoeksdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht;
  – Bij annulering op een termijn van minder dan één week voor de onderzoeksdatum of bij niet verschijnen op de gemaakte afspraak worden de totale kosten in rekening gebracht.
  • Indien bij een 1-op-1 coaching tijdens een reeds lopend traject een afspraak wordt afgezegd, geldt het volgende.
  – > 3 werkdagen van tevoren: een nieuwe afspraak wordt gemaakt
  – 2-3 werkdagen van tevoren: 50 % wordt in rekening gebracht
  – 1 werkdagen van tevoren / op de dag zelf: 100 % wordt in rekening gebracht.
 12. Aansprakelijkheid
  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Van Groesen slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden c.q. te lijden schade, waarvan is uitgesloten indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  • Voorts zal de te vergoeden schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan ten hoogste het bedrag dat door de opdrachtgever aan Van Groesen moet worden betaald voor de te verrichten diensten uit hoofde van de overeenkomst.
  • Adviezen van Van Groesen zijn nooit bindend. Het opvolgen daarvan gebeurt vrijwillig. Derhalve aanvaardt Van Groesen geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen.
  • Van Groesen zal alles in het werk stellen om het beoogde resultaat te bereiken zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 13. Bijzondere bepalingen
  • Van Groesen is gerechtigd om activiteiten c.q. onderdelen van activiteiten door derden, doch onder verantwoordelijkheid van Van Groesen te laten uitvoeren.
  • Opdrachtgever is verplicht in zijn relatie tot derden dezelfde rechten ten aanzien van eigendom, publicatie, geheimhouding en auteursrechten te bedingen als in deze voorwaarden is bepaald.
  • Als onderdeel van onze kwaliteitsbewaking en –ondersteuning behoudt Van Groesen zich het recht voor medewerkers van ons bureau, zonder kosten voor de opdrachtgever, als trainee bij trainingen en bij de uitvoering van onderzoeks- en advieswerkzaamheden te laten functioneren.
 14. Geschillen
  • Op alle overeenkomsten van Van Groesen is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Van Groesen, dan wel, ter keuze van Van Groesen, van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.